کرم

فاسیولیازیس

/post-89
فاسیولیازیس چیست یک  بیماری انگلی مشترک بین انسان و نشخوار کنندگان می باشد که از طریق حلزون  به میزبان نهایی منتقل و باعث ایجاد کیست در کبد می شود.