هیره

هیره های اسکابیئی

/%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A6%DB%8C
هیره های اسکاببئی یا هیره های مولد خارش (جرب) در انسان به گونه های  سارکوپتیس اسکابیئی تعلق دارند. هیره های مشابهی وجود دارد که تشخیص آن ها  از سارکوپتیس اسکابیئی بخوبی میسر نمی باشد. این هیره ها روی تعدادی از  حیوانات وحشی و اهلی شده یافت می شوند و در گذشته به آن ها نام های جدا  گانه داده شده بود؛ مثل : سارکویتس کانیس (Sarcoptes canis)، سارکوتپس اکوئی (S. equi)، سارکوپتس اویس (S.ouis)، سارکوپتیس لئونیس (S.leonis).

مایت

/mite1
مایت یا هیره چیستاین جانور جزء شاخه بند پایان رده عنکبوتیان و  زیر رده کنه سانان می باشد،این بند پا در شرایط درجه حرارت متوسط و رطوبت  بالا زندگی می کند، برخی گونه ها از طریق پوستی و برخی از طریق روزنه های  تنفسی تنفس می کنند و همچنین برخی از گونه های این حشرات ناقل بیماری است.