هلدینگ دارویی

اجرای عملیات کنترل آفات در هلدینگ عظیم دارویی شفادارو

/post-136
با فرا رسیدن خرداد ماه به منظور جلوگیری از طغیان جمعیت آفات خصوصا سوسری های آمریکایی، افتخار همکاری با هلدینگ عظیم دارویی شفا دارو (شامل زیر مجموعه های چون شرکت داروسازی جابر ابن حیان، شرکت داروسازی اسوه، شرکت داروسازی کیمیدارو، شرکت داروسازی دانا، شرکت داروسازی راموفارمین، شرکت پخش رازی، شرکت توسعه بازرگانی پخش رازی و شرکت دارویی پخش رازی) نصیب شرکت ورسا صنعت سبز گردید.