سکو نفتی

ضدعفونی سکوهای نفت و گاز

/post-101
سکوهای نفتی محل هایی بر روی دریا برای استخراج نفت و گاز و ذخیره موقت آن می باشد.