سوله

کنترل آفات در سوله ها (محوطه های کارگاهی و انبار ها)

/post-112
سوله ها و محوطه های انباری و کارگاهی به خصوص تولید ها و انبار های مواد  غذایی و صنایع وابسته به چسب و چوب کاغذ و صنایع دارویی با توجه به شرایط  محیطی آن محل مناسبی برای رشد و تکثیر جوندگان و حشرات موذی می باشند لذا  باید مرتبا محیط بررسی گردد تا در صورت مشاهده عملیات کنترل آفات صورت  گیرد.