درمان خارش ناشی از گزش

گزش و نیش

/post-59
فرق گزش و نیش چیستدر گزش فقط بزاق جانور وارد بدن میزبان می شود که تورم التهاب و قرمزی موضع را به دنبال دارد و گاهی ممکن است باعث آلرژی یا انقال بیماری شود اما در نیش علاوه بر ترشحات بزاقی مقداری سم نیز وارد بدن میزبان می شود که برای میزبان خطرناک است و سریعا باید اقدامات درمانی انجام شود گاهی نیز سم به تنهایی و بدون بزاق تزریق می شود.