ترکیبات زهر مار

ترکیبات زهر مار

/post-141
زهر مار از غدد سمی موجود در حفره سر مار ترشح می شود و از آن ها به نیش مار می رسد.