اروپا

مناطق شش گانه زئو جغرافیایی جهان Zoo geographical region

/post-zoo-geographical-region
بر اساس انتشار و پراکندگی جانوران (شامل: حشرات و ...)  برروی کره زمین، کره زمین به شش منطقه اصلی زئو جغرافیایی تقسیم شده است.

سوسک تهاجمی شاخک بلند آسیایی بامبو در سراسر اروپا شناسایی شدند

/post-102
در جهان دگرگون شده ما که قبلاً قربانی تغییر اقلیم و از بین رفتن تنوع  زیستی شده است، گونه های غیربومی تهدید بیشتری برای اکوسیستم های ما  هستند. بنابراین، افزایش گونه های بیگانه تازه ثبت شده، هم دانشمندان و  نهادهای ملی اوروپا و بین المللی را نگران کرده است. با این حال، بررسی  گونه های غیر بومی محدود به بخش کوچکی از گونه ها به خصوص گونه هایی که  تهاجمی و مضر شناخته شده اند می باشد.