صد ها گونه هیره ترومبیکولیده که کم و بیش در مناطق معتدل و گرمسیری انتشار جهانی دارد.

لی