مار های سمی ایران:‌


افعی شاخدار

اندازه: 75 سانتی متر

زمان فعالیت: شب

تغذیه: پرندگان، خزندگان، پستانداران کوچک

زیستگاه: مناطق بیابانی، نیمه بیابانی، ماسه ای

مار جعفری

اندازه: 95 سانتی متر

زمان فعالیت: شب

تغذیه: حشرات، پرندگان، خزندگان، پستانداران کوچک

زیستگاه: مناطق ماسه ای، سخره ای، درخچه زار ها

کک مار

اندازه: 70 سانتی متر

زمان فعالیت: روز

تغذیه: پرندگان، خزندگان، پستانداران کوچک

زیستگاه: مناطق  ماسه ای

افعی قفقازی

اندازه: 67 سانتی متر

زمان فعالیت: 

تغذیه: خزندگان، دوزیستان و پستانداران کوچک

زیستگاه: کوه ها، تپه ها، جنگل ها، بوته زارها

گرزه مار

اندازه: 168 سانتی متر

زمان فعالیت: اوایل و اواخر روز

تغذیه: پرندگان، خزندگان، پستانداران کوچک

زیستگاه: مناطق کوهستانی، بوته زارها، دشت ها

افعی راده

اندازه: 110 سانتی متر

زمان فعالیت: روز

تغذیه: خزندگان و پستانداران کوچک

زیستگاه: مناطق کوهستانی و صخره ای

افعی دماوندی

اندازه: 80 سانتی متر

زمان فعالیت: روز

تغذیه: حشرات، خزندگان و پستانداران کوچک

زیستگاه: مناطق کوهستانی، علف زار

افعی خالدار

اندازه: 30 سانتی متر

زمان فعالیت: روز

تغذیه: 

زیستگاه:  مناطق کوهستانی نزدیک رودخانه و چشمه

افعی شاخدار ایرانی

اندازه: 116 سانتی متر

زمان فعالیت: شب

تغذیه: خزندگان، پرندگان، پستانداران کوچک

زیستگاه: صخره ای و نیمه صحرایی

افعی دم عنکبوتی

اندازه: 55 سانتی متر

زمان فعالیت: روز

تغذیه: خزندگان، پرندگان، پستانداران کوچک

زیستگاه: کوهستانی، تپه ها

افعی البرزی

اندازه: 65 سانتی متر

زمان فعالیت: روز

تغذیه: حشرات و خزندگان

زیستگاه: مناطق کوهستانی

کبرای سیاه (مار زنگی)

اندازه: 117 سانتی متر

زمان فعالیت: شب

تغذیه: خزندگان، پرندگان، پستانداران کوچک

زیستگاه: مناطق سخره ای، تپه ها، کشتزارها، بوته زارها

کفچه مار

اندازه: 165 سانتی متر

زمان فعالیت: روز

تغذیه: 

زیستگاه: مناطق کوهستانی، علفزارها، بوته زارها