بیماری های منتقله توسط سوسری ها (سوسک ها)

بیماری های منتقله توسط سوسری ها

سوسري ها به دلیل قدرت تطابق با محیط و شرایط ویژه زندگی که دارند می توانند به طیف وسیعی از مکانهاي مهم زندگی انسان از اتاق هاي مسکونی، حمام ها و انبارها گرفته تا آشپزخانه ها و محل هاي پخت غذا دسترسی داشته باشند و با توجه به اینکه با مدفوع و موادي با آلودگی زیاد سر و کار دارند به راحتی قادرند تا حلقه ارتباطی بسیار مؤثري بین عوامل بیماري زا و محیط انسانی و خود انسانها برقرار کنند. این حشرات ناقلین مکانیکی انواع باکتریها، قارچ ها، تک یاخته ها و ویرو سهاي بیماري زا میباشند. سوسر يها به تقریب هر چیزي را که به دستشان برسد، میخورند، آنها حتی از کاغذ، پارچه بخصوص اگر آهار داشته باشد، کتاب، مو، کفش، کاغذ دیواري، خون خشک شده، خلط، حشره مرده و بطورتقریبی از هر ماده حیوانی و گیاهی تغذیه می کنند. سوسر يها را در حال جویدن انگشتان دست و پاي افراد خوابیده یا در حال بیهوشی و روي افراد ولگرد که موي سرشان آلوده بوده است هم پیدا شده است . این حشرات در برابر بی  غذایی و کم آبی بسیار مقاوم هستند، به طوري که سوسري خانگی ممکن است بدون آب به مدت 5 تا 10 هفته و بدون غذا براي چند ماه زنده بماند.

سازش بسیار سریع سوسري ها با شرایط سخت زیستی و نیز مقاومت آنها به انواع سموم موجود باعث می شود تا مبارزه با این حشره فرصت طلب شرایط خاصی را ایجاد نماید ، ولی در هر حال رعایت نظم و ظافت عمومی در محیط، جمع آوري مستمر و بموقع پسمانده غذاها و دفع بهداشتی زباله، بهترین و مؤثرترین راه براي کنترل این حشره موذي و به تعبیري شبگردهاي کثیف منازل است.

حضور سوسري ها درمحیط زندگی انسان بسیار نامطلوب میباشد. زیرا آنها عادت کثیفی به هنگام غذا خوردن دارند و همواره قسمتی ازغذاي خورده شده را برگردانده و به همراه مدفوع خود، برروي مواد غذایی می ریزند. از طرفی برخی از سوسري ها با ترشح ترکیبات سمی موجود در همولنف و مواد که از غدد بزاقی آنها ترشح می شود مانند؛ کانتریدن ، سبب بدبو شدن غذا، ایجاد اختلالات تنفسی اي چون آسم در افراد حساس و حتی عوارض وحساسیت پوستی می شوند. این حشرات با راه رفتن و آلوده کردن ظروف غذاخوري و مواد غذایی و به دلیل داشتن رژیم غذایی همه چیز خواري و دفع مدفوع درمحیطهاي نامناسب زندگی (لوله هاي فاضلاب و توالت وغیره) می توانند باعث انتقال این عوامل می شوند. بیماري هاي مختلفی ازجمله وبا، جذام، اسهال هاي خونی، تیفویید، مسمومیت غذایی، انتقال تخم انگل هاي روده اي و غیره به آنها نسبت داده میشود.

سوسري ها متجاوز از 40 نوع باکتري بیماري زا، از جمله باکتري هاي شیگلا، پسودوموناس، مایکوباکتریوم، استافیلوکوك و به ویژه سالمونلاها، حتی باکتري هاي مقاوم به آنتی بیوتیک را نیز انتقال می دهند. علاوه براین سوسري هاي مختلف می توانند در انتقال و انتشار تخم انگل ها نقش مهمی داشته باشند. به عبارت دیگر سوسري ها به عنوان ناقلین حد واسط برخی ازکرم ها نقش بازي می کنند. ضمن اینکه انتقال بیماري هاي ویروسی توسط سوسري ها در شرایط عادي هنوز به اثبات نرسیده است.

به تازگی مشخص شده است که سوسري آمریکایی به طورعادي قادر به تولید و ترشح ترکیبات شیمیایی سرطان زا که در مدفوع این حشره است مانند مشتقات اسیدهاي آمینه تریپتوفان، شامل ترکیبی ازگزانتورنیک، اسیدکینورنیک و اسید هیدورکسیکینالیدیک می باشند.  آشکار است که مدفوع این حشرات برروي ظروف و مواد غذایی تا چه اندازه می تواند براي انسان خطرناك باشد.

آلودگی هاي باکتریایی:

سوسري ها می توانند به طور قطع باکتري هایی همچون اشریشیاکلی، سالمونلا (تیفی و تیفی موریوم) و شیگلا دیسانتري را به انسان منتقل کنند.

1- اشریشیاکلی:

اشریشیاکلی ازگروه باکتري هاي روده اي بوده و جزو فلور طبیعی روده انسان و برخی ازحیوانات می باشد. این باکتري براي ساختن تعدادي از ویتامین هاي لازم براي بدن ضروری است. این باکتري با ورود به بافت هاي خارج از مجاري گوارشی بویژه مجاري ادراري، صفراوي و مننژ باعث بیماری میشود و این امر به دلیل توانایی این باکتري درتولید گلیکوکالیکس است که سبب می شود آنها به سلول هاي بافت هاي ذکر شده  بچسبند. علایم بیماري هایی که توسط این باکتري ایجاد می شود، به مکان عفونت بستگی دارد.

الف) عفونت مجراي ادراري:

باکتری اشریشیاکلی شایع ترین عامل عفونت در مجراي ادراري میباشد که این عفونت شامل؛ التهاب لگنچه، کلیه، بیضه واپیدیدیم  والتهاب مثانه است.  بیشترین عفونت هاي ادراري در سن جوانی و بویژه در زنان( 90 درصد) به خاطر وضع آناتومی دستگاه ادراري و همچنین درحاملگی و زایمان میباشد . دفع ادرار همراه با سوزش، وجودخون و گاهی وجود چرك در ادرار از علائم این بیماري است. درد در ناحیه پهلوها در ارتباط با عفونت مجراي ادراري است.

ب) مسمومیت خونی:

باکتری اشریشیاکلی هنگامی که دفاع طبیعی بدن میزبان ضعیف است وارد خون میشود و موجب مسمومیت خونی خواهد شد. مسمومیت خونی به عنوان یک عارضه ثانوي محسوب میشود.

ج) عفونت‌هاي روده اي:

11 تا 72 درصد  باکتری اشریشیاکلی های انتروتوکسینوژن، مسئول بیماري می باشند. به گونه اي که باعث ایجاد اسهال می‌شوند.

د) مننژیت:

مننژیت‌هاي باکتری اشریشیاکلی های بطور معمول در کودکان نارس وضعیف  دیده می‌شود این مننژیت‌ها اغلب در حدود 40 تا 80 درصد موارد منجربه مرگ می‌شوند. به ندرت این مننزیت درکودکان بزرگ هم دیده می‌شوند.

2- سالمونلا:

این باکتري هاي روده اي، براي انسان و  سایر حیوانات نیز خطرناك هستند. به طورکلی، عفونت هاي  سالمونلایی از راه مدفوع منتشر شده و از راه دهان وارد بدن شخص سالم می شود.

ازلحاظ بالینی بیماري هاي حاصل از سالمونلا در انسان به شرح زیر است:

الف) تب روده اي یاحصبه:

ورود اولیه باکتري ها به خون بطور معمول در همان یک تا سه روز اول اتفاق می افتد، ولی علایمی راایجاد نمی کند. باکتري‌های بلعیده شده توسط توسط فاگوسیت ها، چون از بین نمی روند، می‌توانند دوباره باعث ورود باکتري درخون شوند و این بار همراه با شروع علایم بالینی مانندعفونت هاي موضعی و چرکی است. بطور معمول به دلیل باکتری در خون بافت کیسه صفرا در تمام موارد مبتلا شده (بدون اینکه علایم التهاب کیسه صفرا ایجاد کند) و سالمونلا به سرعت در آن تکثیر می یابد. شروع بیماري به تدریج پس از 4تا 15 روز دوره نقاهت که در آن مدت، شخص احساس کسالت نمی‌کند بدون سر و صدا صورت می‌گیرد. سردرد و بی اشتهایی از همان ابتدا وجود داشته و بطور معمول به همراه بی‌خوابی وخون دماغ و اختلالات گوارشی (مانند یبو ست) می‌باشد. تب به تدریج و به صورت پلکانی بالا می رود (این تب در اثر اندوتوکسین ایجاد شده در موضع عفونت است). درمرحله استقرار، علایم عصبی به صورت بهت، زبان خشک، تب حدود 40 درجه و عدم تطبیق ضربان نبض با قلب وجود دارد.

عوارض بالینی همچون کم خونی، کاهش گلبولهاي سفید، کمی تعداد پلاك‌ها، التهاب پرده صفاق و خونریزي روده (مهمترین عارضه از لحاظ کثرت و شدت) است. التهاب جدار سیاهرگ، التهاب غدد لنفاوي التهاب حاد کیسه صفرا، ریزش موي سر و ذات الریه ممکن است دیده شوند.

از عوارض مهم دیگر التهاب استخوان، آبسه‌هاي گسترش یابنده، التهاب پرده مننژ، التهاب ستون فقرات، جنون، آسیب مغزي (در کودکان باعث درصد مرگ و میر بالایی می شود) و التهاب عضله قلبی که درنتیجه آندوتوکسین و یا با دخالت خود باکتري ایجاد می‌شوند. در اثر ابتلاي هر دو قسمت مخاط و زیر مخاط و آسیب رگ ممکن است خونریزی ایجاد شود.

به طور معمول بیماري 4 هفته بدون درمان طول می‌کشد اما گاهی ممکن است تب تا 8 هفته یا بیشتر نیز دیده شود. عود بیماري درحدود 10 درصد موارد دیده می شود و نسبت مرگ و میر با وجود درمان مناسب 1 تا 2 درصد است.

ب) تب پاراتیفوییدي:

درانسان علایمی نظیر تیفویید (حصبه) ایجاد می‌کنند که حتی از لحاظ بالینی هم نمی‌توان آنها را از یکدیگر تشخیص داد. علاوه بر این ازلحاظ همه گیري، ایجاد عوارض و درمان نیز مشابه تیفویید می‌باشد. اما ضایعات روده اي که این باکتري‌ها ایجاد می‌نمایند، از لحاظ تعداد کمتر از تیفویید می‌باشد. هنگام عفونت با این باکتري‌ها بطور معمول روده بزرگ مبتلا شده و ضایعات آن از عفونت‌هاي تیفوییدي سطحی تر و کوچک ترند.

پ) انتروکولیت:

این بیماري با علایم تهوع، استفراغ، سردرد و اسهال شدید. حدود 8 تا 48 ساعت پس ازخوردن غذاي آلوده و ورود باکتري به بدن ظاهر می شود. در این عفونت بطور معمول مکان بروز ضایعات التهابی هم روده بزرگ و هم روده کوچک می باشد تب معمولاً خفیف بوده و بیماري پس از دو سه روز رفع می شود.

شیگلا دیسانتري (عامل اسهال خونی):

عفونت شیگلا به مجراي گوارشی محدود بوده و تهاجم باکتري به خون به ندرت رخ می دهد. قدرت سرایت این ارگانیزم فوق العاده زیاد بوده به طوري که حدود 103 عدد باکتري یا حتی گاهی کمتر می تواند بیماریزا بوده علایم ظاهري ایجاد نماید. این در حالی است که حدود 105 یا 108 عدد سالمونلا براي ایجاد عفونت سالمونلایی ضروري است.

عفونت شیگلایی باتهاجم باکتري به سلول هاي پوششی مخاط روده ایجاد شده، به طوري که باکتري ها در درون سیتوپلاسم سلول هاي پوششی درخارج واکوئل ها تکثیر یافته و آبسه هاي کوچکی در دیواره روده بزرگ و انتهاي روده باریک ایجاد می کنند. سپس بیماري به صورت نکروز شدن غشاي مخاطی، ایجاد زخم هاي سطحی، خونریزي و ایجاد غشاي کاذب در سطح زخم ها بروز می کند.

دوره کمون یا نقاهت یک تا چهار روز و بسیار سریع بوده وسه دسته ازعلایم را در بیمار ایجاد می کند:

1-  علایم عفونی، تب حدود 3 درجه، نبض سریع و بی حال.

2 -دردهاي شکمی به صورت قولنج در مسیرکلون ( قسمتی ازروده بزرگ که از روده کور تا راست روده ادامه دارد) زورپیچ و فشار و بخصوص اپسینت، یعنی احتیاج کاذب به اجابت مزاج واحساس درد توأم با فشار و انقباض اسفنکتر مقعد می باشد.

3- علایم دي سانتریک، یعنی تعداد دفعات مدفوع زیاد است و در عمل مقدار مدفوع کم بوده و از بلغم و خون تشکیل می شود. در حالت هاي شدید علاوه بر اسهال، حالت تشنج، استفراق، سختی عضلات گردن و یا سایر علائم عصبی، ضعف شدید و گیجی بالاخص در کودکان یک تا چهار ساله وجود دارد. نسبت مرگ و میر کودکان نیز از بالغین خیلی بیشتر است.

علاوه بر موارد بالا، شیگلادیسانتر با قدرت تولید نوروتوکسین داشته که گاهی بسیار کشنده و شدید است و موجب اختلالات عصبی مانند بیهوشی و مننژیت می شود. درحالت معمولی، دوره بیماري طولانی نبوده و بطور غالب تب پس از چهار روز قطع می شود. ولی دردهاي شکم مدت بیشتري ادامه دارد. بیمار به طور معمول بدون دارو خوب می شود. مسمومیت خونی و پاره شدن روده نیز بندرت اتفاق می افتد.

آلودگی‌هاي کرمی:

سوسري ها علاوه برانتقال باکتري هاي بیماري زا می توانند میزبانان حد واسط عوامل بیماري زاي دیگري مانند کرم هاي هایمنولپیس دایمنوتا، مونیلی فورمیس مولینی فورمیس (شاخه آکانتوسفالیدا) و گونجیلونماپول کروم نیز باشند.

1- هایمنولیپس دایمنوتا:

اندازه کرم حدود 6 تا 20 در 30 سانتیمتراست. سر مکعبی شکل و با استلیوم کوچک و بدون قلاب می باشد.

بطور معمول بیماریزایی بدون علامت بوده و تظاهر اصلی آن بیشتر به صورت تحریک پذیري، بیقراري،اختلال گوارش، خارش مقعد یا بینی و بندرت اسهال خونی، سردرد، سرگیجه، اختلال رفتاري و تشنج است. فرد آلوده درهنگام دفع کرم دچاراسترس می شود.

2- مونیلی فورمیس مونیلی فورمیس:

از دسته کرم هاي خار بر سر (شاخه آکانتوسفالیدا)وجود دارند. . کرم نر 4 تا 13 سانتیمتر و کرم ماده 10 تا27  سانتیمتر طول دارد. درظاهر به صورت یک تسبیه بادانه هاي بهم چسبیده بنظرمی رسد.

آلودگی بطور معمول به صورت درد شکم، تهوع، استفراغ، اسهال، خستگی مفرط، وزوز گوش و سرگیجه است

3- کونژیلونما پولکروم:

از کرم هاي حلقوي امیباشد و محل استقرار آن عمق بافت اپی تلیال سنگفرشی مخاط دهان و مري میزبان می باشد. درانسان به صورت تورم حلق و حنجره، احساس حرکت کرم درون دهان وخروج آن ازقسمت هاي مختلف دهان ازجمله لوزه ها یا لب مشاهده شده است و بطور عمول علامت دیگري ندارد

آلودگی‌هاي تک یاخته اي:

تک یاخته هاي بیماري زا تریکوموناس هومینیس، ژیاردیااینتستینالیس (ژیاردیا لامبلیا) ، توکسوپلاسما گوندي و انتاموباهیستولیتیکا نیزتوسط سوسري ها به انسان منتقل میگردد.

1- تریکوموناس هومینیس:

یکی از شایع ترین تاژکداران روده انسان میباشد و داراي چهارتاژك بوده و تاژك پنجم در لبه خارجی غشاي مواج و درطول بدن امتداد می یابد.. فاقد کیست بوده و به صورت لارو از طریق سوسري ها به انسان منتقل می گردد.

محل استقرار این تک یاخته روده بزرگ میباشد. . آلودگی به این تک یاخته باعث اسهال خواهد شد.

2- ژیاردیا اینتستینالیس (ژیاردیا لامبلیا):  

داراي دو هسته و چهار تاژك میباشد. و به حالت کیست به انسان به خصوص کودکان منتقل می گردد

محل استقرار آن در دئودنوم میباشد با بادکش خود به سلول هاي اپی تلیال چسبیده و شروع به تخریب می کند. ژیاردیا ضایعات شدیدي بخصوص در کودکان ایجاد مینماید.

این انگل با تجزیه املاح صفراوي (به ویژه لیپاز) و پانکراس هضم مواد غذایی را مختل می کند. درنتیجه بیماري که دچار ژیاردیوز است، علاوه بر داشتن اسهال چرب روشن شیري، کف آلود، بریده بریده ومتعفن، دچار اختلال در جذب چربی نیز میشود . کسی هم که چربی جذب نمی کند، بالطبع ویتامین هاي محلول در چربی را نیز نمی تواند جذب کند (آویتامینوز) و در نتیجه بیمار دچار سوء تغذیه و لاغري مفرط میشود . در افراد مبتلا به ایدز سبب اسهال شدید شده که شاید به مرگ هم منجر شود.

3- توکسوپلاسما گوندي:

یک انگل درون سلولی اجباري میباشد. میزبان اصلی آن گربه اهلی است ولی میزبان هاي حد واسطی چون سوسري ها نیز وجود دارد که درانتشار و تکمیل چرخه زندگی این انگل نقش دارند. اگر سوسري ها این انگل را به انسان انتقال دهند، انسان نیز به عنوان یک میزبان حد واسط عمل می کند. این تک یاخته در سراسر بدن منتشر و سرگردان می ماند و به شکل جسم هلالی کوچکی مشاهده میشود که به آن تروفوزوایت یا زایت نیز می گویند. آلودگی به این انگل(توکسوپلاسموزیس) به دو صورت اکتسابی و مادرزادي ظاهر میشود.

آلودگی مادرزادي:

طیف آلودگی مادرزادي از یک ضایعه بدون علامت تا ضایعه بسیار خطرناك سیستم عصبی مرکزي و به دنیا آمدن جنین مرده تغییر میکند. به طور تقریبی 90 % از نوزادان به دنیا آمده از مادرانی که دردوران بارداري با آن آلوده شده اند بطور کامل سالم اند، 7% به طور نسبی ناهنجاري هاي خفیفی دارند و 3 % ضایعات جدي دارند و بافت هاي زنده اي را که اشاره شد گرفتار می سازند. اگرآلودگی در دوره سه ماهه اول بارداري اتفاق بیفتد، این درصدها دو برابر می شوند. التهاب شبکیه و مشمیه و کلسی فیکاسیون مغزي از معمولی ترین ناهنجاري ها هستند. نوزادي که خیلی شدید تحت تأثیر عفونت قرار بگیرد، ممکن است

بزرگی طحال، آسیب کبدي، ترومبوسیستوپنی، تشنج وهیدروسفالی(حالتی است که باتجمع مایع مغزي نخاعی درجمجمه مشخص شده و همراه با بزرگ شدن سر و تشنج، ضعف قواي عقلانی است) داشته باشد.

آلودگی اکتسابی:

اکثر آلودگی هاي اکتسابی بدون علامت بیماري اند. در آنهاییکه علایم بالینی دارند اغلب، بیماري خفیف به صورت لنفادنوپاتی منتشر، بزرگی غددلنفاوي گردنی و گاهی اوقات تب خفیف ظاهر میشود.آلودگی اکتسابی به ندرت می تواند خیلی جدي باشد و در اکثر موارد اندام هاي زنده و دستگاه ها را گرفتار می کند. افراد آلوده ممکن است از التهاب عضله قلبی و التهاب مخ رنج ببرند. به علاوه دربرخی بیماران، ضایعات سیستم عصبی مرکزي که شامل توده هاي نکروتیک است، ایجاد می شود. التهاب شبکیه و مشمیه در این نوع آلودگی به ندرت ظاهر میشود .در برخی موارد، تظاهر آلودگی به این انگل بسیار مختصر است. به طوري که فرد مبتلا متوجه نمی شود.

گسترش عفونت در مغز و ریه ها و سایر بافت ها پیش می آید و حتی ممکن است باعث مرگ شود. که این حالت در مرحله حاد آلودگی میباشد اگر بیماري به مرگ نیانجامد، آلودگی حاد به مزمن تبدیل شده که در این حالت فقط اشکال کیستی وجود دارند و علائمی چون تورم غدد لنفاوي و تب ظاهر می شود. در مراحل اولیه آلودگی، زایت ها وارد ماکروفاژها شده و از اتصال فاگوزوم ها و لیزوزو م ها جلوگیري کرده و تا مدت ها زنده می مانند. آنقدرتقسیم می شوند تا تمام فضاي سلول را اشغال کنند. این گونه تجمع در سلول هاي بدن تصویري را تشکیل می دهد که به آن کیست کاذب می گویند. در نهایت سلول هاي بدن ترکیده و می میرند. انگل هاي آزاد شده از این ترکیدگی تمام بافت ها را در معرض آلودگی قرارمی دهند.

این مرحله از آلودگی، در سلول هاي احشا و خون ظاهرمی شوند.

4) آنتاموبا هیستولیتیکا:

میزبان اصلی این انگل انسان میباشد و درمناطقی که از لحاظ بهداشتی فقیر هستند.  شایع تر است. سوسري ها به همراه حشرات دیگر کیست هاي آلوده این آمیب را از طریق مدفوع و یا پاها و مو هاي خود به آشپزخانه یا ظرف غذا انتقال میدهند. کیست ها تا هفته ها در محیط خارج زنده می مانند و در محلول پرمنگنات پتاسیم یک نوع ماده ضدعفونی کننده سبزیجات است، نیز از بین نمی روند. کیست ها تنها در لوله گوارش به تروفوزوایت تبدیل می شوند. تروفوزوایت این آمیب در روده بزرگ انسان مستقرشده و با تقسیم دوتایی تکثیر می یابد. تروفوزوایت، پس از سوراخ کردن مخاط وارد بافت زیر مخاط می شود. همانطور که ازکلمه آنتاموبا هیستولیتیکا، به معنی”آمیب هضم کننده بافت زنده” استنباط می شود، این آمیب با ترشح آنزیم سیتولیزین ویاهیستولیتیک لایه سطحی روده راهضم کرده وسپس به قسمت هاي عمیقی نفوذ وایجاد زخم هاي بطري شکل (اولسر) می نماید. که قسمت باریک آنها به طرف فضاي داخل روده و قاعده آنها در بافت روده قراردارد. در اثر باکتري هاي روده اي زخم هاي عفونی شده و در اثر همین عفونت هاي ثانویه بر شدت آسیب افزوده می شود. نفوذ انگل ممکن است آنقدر ادامه یابد تا به لایه عضلانی روده نیز برسد. همانطوریکه مخاط توسط انتاموبا فرسایش می یابد  ، عروق خونی بریده شده و اسهال خونی بوجود می آید به این نوع اسهال، اسهال خونی آمیبی یا آمیبیازیس روده اي گفته می شود. درآمیبیازیس بیشترآمیب ها در ناحیه سکوم وخم سیگموییدي دیده می شوند. زیرا که در این نواحی به سبب آرام بودن حرکات روده، تثبیت کلنی ها به خوبی انجام می گیرد.در مواردي که آلودگی ها شدید است، قسمت هاي بالارونده روده بزرگ، زایده آپاندیس، راست روده و حتی قسمت آخر آن نیز دچار آزردگی می شود. عدم درمان آمبیازیس به علت از دست دادن آب، الکترولیت ها و خون ممکن است که منجربه مرگ شود.

با پیشرفت ضایعات بافتی درروده، آمیب مذکور از طریق سیستم باب وارد جریان خون شده و اولین عضوي را که بیش از همه دچار آلودگی و آسیب می سازد کبد است. دراین عضو، زخم هاي بوجودآمده دربافت هاي تخریب شده تولید آبسه هاي آمیبی می کنند. آبسه ها ممکن است بزرگ شده و به چند سانتیمتر نیز برسند. از این روست که گاه آلودگی به انتاموباهیستولیتیکا را ورم کبدي امیبی نیز می گویند. اگر آبسه ها در جاي دیگر رشد کنند بخشی از آن عضو را از بین می برند. درصورت ادامه وجود انگل درخون، انگل دیگر اعضاي بدن از جمله پوست، مغز، ریه و سایر اندام را هم آلوده می کند.

تهیه و تنظیم: واحد تحقیقات شرکت منترل آفات ورسا صنعت سبز با همکاری سرکار خانم مهندس مساوات کارشناس کشاورزی گرایش باغبانی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    باغبانی 02133344455