1. ضوابط دریافت و یا تمدید پروانه فعالیت در زمینه ارائه خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی


2. دستورالعمل اجرایی ضوابط دریافت و یا تمدید پروانه فعالیت در زمینه ارائه خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی


3. فهرست سموم مجاز


4. راهنمای مراجعین جهت دریافت و یا تمدید پروانه فعالیت در زمینه ارائه خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی


5. دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد


6. چک لیست بازرسی بهداشتی شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن خانگی


7. فرم صورتجلسه انجام عملیات مبارزه با ناقلین در اماکن عمومی و خانگی


8. فرم گزارش 3 ماهه فعالیت شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی


9. بخشنامه لیست سموم مجاز خانگی و ممنوعیت سه سم کلرپریفوس، دیازینون و دایمیتوات


10. لیست سموم جونده کش مجاز کشوری


11. ممنوعیت استفاده از سم ICON