سم پاشی گوشخیزک

همه چیز درباره گوشخیزک و سمپاشی گوشخیزک

/post-114
گوش خیزک (گوشخیزک) چیست گوش خیزک (گوشخیزک) حشره ای است که در شب بیرون می آید و در روز در سوراخی پناه می گیرد و بیشتر در محل هایی نزدیک به خانه ها زندگی می کند.