خدمات سمپاشی

سمپاشی خوابگاه دانشجویی خواهران حضرت زهرا (س)

/%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
کلیه قسمت های خوابگاه دانشجویی خواهران حضرت زهرا (س) توسط تیم حرفه ای ورسا صنعت سبز سمپاشی گردید.