الزام سمپاشی پتروشیمی ها

برای جلوگیری از آسیب به سلامتی کارکنان و کنترل زیان های اقتصادی ناشی از آن

بخش های مورد نیاز برای سمپاشی و طعمه گذاری پتروشیمی ها

سایت های اجرایی عملیات، کلیه خوابگاه ها و اماکن مسکونی، اداری، صنعتی، انبار ها و محل های نگهداری، تهیه و توزیع مواد غذایی در شرکت های فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران

حشرات و جانوران موزی پتروشیمی ها

انواع حشرات و دیگر بند پایان چون هزار پا و عقرب، جوندگان و دیگر پستانداران مانند سگ و گربه، مار و ...

کنترل آفات پتروشیمیها توسط شرکت ورسا صنعت سبز

کلیه اقدامات شرکت بر اساس به روز ترین متود های علمی جهان و با سم های مورد تایید وزارت بهداشت می باشد و بر مبنای چارچوب اعلام شده توسط شرکت ملی نفت ایران و با ارائه MSDS صورت می گیرد.

کنترل جوندگان در پتروشیمی ها ها توسط شرکت ورسا صنعت سبز

کنترل جوندگان در این شرکت به دو روش طعمه گذاری و استفاده از دور کننده ( لاک پوششی محافظ سیم کابل در برابر جوندگان ) صورت می گیرد