MSDS یک لوزی حاوی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی می باشد تا افرادی که با آن سر و کار دارند خطرات و سمیت آن را بدانند.

شرکت ورسا صنعت سبز در اینجا  برای دانشجویان، همکاران محترم در زمینه خدمات سم پاشی و مشتریان عزیزمان این اطلاعات مربوط به سموم استاندارد را که برای عملیات کنترل آفات (سمپاشی و طعمه گذاری) بکار می رود جهت دانلود به صورت رایگان قرار داده است:

برادیفاکوم

بندیوکارب

پرپکسور

پرومترین

دلتامترین

سایپرمترین

سیفلوترین

لامبداسیالوترین (آیکون)