با فرا رسیدن خرداد ماه به منظور جلوگیری از طغیان جمعیت آفات خصوصا سوسری های آمریکایی، افتخار همکاری با هلدینگ عظیم دارویی شفا دارو (شامل زیر مجموعه های چون شرکت داروسازی جابر ابن حیان، شرکت داروسازی اسوه، شرکت داروسازی کیمیدارو، شرکت داروسازی دانا، شرکت داروسازی راموفارمین، شرکت پخش رازی، شرکت توسعه بازرگانی پخش رازی و شرکت دارویی پخش رازی) نصیب شرکت ورسا صنعت سبز گردید.

عملیات کنترل آفات شامل در دو بخش: 1- سمپاشی ابقایی کلیه قسمت های مجموعه با بهترین حشره کش های گروه پایروتیروئیدها علیه سوسری ها و سایر حشرات و بندپایان آفت و 2- طعمه گذاری با بهترین طعمه های مسموم آنتی کوآگولانت واکس بلوک در قسمت های خاص مجموعه علیه جوندگان موذی به منظور محافظت از کابل ها توسط تیم حرفه ای ورسا صنعت سبز و زیر نظر مسئولین مربوطه شرکت شفا دارو با دقت انجام گردید.

اجرای کنترل آفات در هلدینگ عظیم دارویی شفا دارو توسط تیم حرفه ای ورسا صنعت سبز