شبکه ها و پست های انتقال برق به دلیل امنیت ظاهری و محیط بیابانی محل مناسبی برای جولان جوندگان و پستاندارانی مانند سگ و گربه و سمور می باشد که هم باعث قطعی برق و هم برق گرفتگی موجود و آلودگی محیط می گردد.

شرکت ورسا صنعت سبز با داشتن تجهیزات کامل زنده گیری مانند ماشین قفسی، قفس زنده گیری گربه و سمور، تله های موش و همچنین همکاری با مراکز دامپزشکی جهت عقیم سازی جانوران و رها سازی ان در محیطی به دور از آن منطقه و همچنین نیرو های متخصص در این زمینه عملیات جمع آوری را در شبکه های انتقال برق و همچنین انتقال دیتا انجام می دهد.


https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/617z2KPJ5PL.jpg

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1528368.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80


https://media.mehrnews.com/d/2016/09/03/3/2195311.jpg?ts=1486462047399