الزام کنترل آفات در بیمارستان ها

مراکز درمانی و بیمارستان ها محل هایی می باشند که به طور مستقیم با سلامت افراد مرتبط هستند و استمرار الزام کنترل آفات در بیمارستان ها، مراکز درمانی و بیمارستان ها محل هایی می باشند که به طور مستقیم با سلامت افراد مرتبط هستند و استمرار درمان بیماران در این مراکز انجام می شود. لذا حضور آفات و ناقلین در این مراکز موجب افزایش


بیماری بیماران یا انتقال برخی  بیماری ها توسط ناقلین به مکان های خارج از این مراکز می شود، لذا کنترل آفات این مراکز بیش از هر جای دیگر حائز اهمیت می باشد. 

علت وجود آفات در بیمارستان ها

مساعد بودن شرایط دمایی، وجود اتاق های خالی و تاریک، رفت و آمد افراد مختلف با عادت ها و فرهنگ های ناهنجار، تجمع زباله ها به خصوص زباله های عفونی سبب تجمع آفات و جانوران موذی می گردد.

انواع آفات بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی

انواع حشرات مانند سوسری ها (سوسک ها) و مگس ها، موش ها و .... در مراکز درمانی وجود دارند که باید شناسایی و کنترل گردند.

محل هایی که باید سمپاشی (سم پاشی) و طعمه گذاری شوند

لاندری ها، اتاقک های زباله، سرویس های بهداشتی و حمام، پاویون های پرسنل و سایر بخش ها و محوطه و حتی ساختمان های اداری و ... محل اجتماع آفات و جانوران موذی می باشد که باید سم پاشی (سمپاشی) و طعمه گذاری گردد.

سمومی که در بیمارستان باید استفاده شود

به خاطر وجود بیماران به خصوص بیماران تنفسی و اطفال و افراد سالمند از هر سمی نمی توان برای سمپاشی استفاده گردد و باید از سموم استفاده شود که کمترین خطر را برای انسان و بیشترین کشندگی را بر روی ناقلین داشته باشد.

کنترل آفات در بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی توسط شرکت ورسا صنعت سبز

این شرکت با سال ها تجربه در این زمینه و استفاده از جدیدترین متدهای روز دنیا عملیات طعمه گذاری و سمپاشی (سم پاشی) مراکز درمانی را انجام می دهد.